- Διαφήμιση -

13 Ιανουαρίου 1822: Καθιερώνεται η γαλανόλευκη ως σύμβολο των επαναστατημένων Ελλήνων

Σαν σήμε­ρα στις 13 Ιανουα­ρί­ου 1822 η Α’ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Επι­δαύ­ρου καθιέ­ρω­σε τη γαλα­νό­λευ­κη ως το επί­ση­μο σύμ­βο­λο του επα­να­στα­τη­μέ­νου γένους των Ελλή­νων. Κατά την πρώ­τη περί­ο­δο της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης δεν υπήρ­χε κάποια ενιαία διοί­κη­ση έτσι κάθε στρα­τιω­τι­κό σώμα στις οθω­μα­νο­κρα­τού­με­νες περιο­χές είχαν τα δικά τους σύμ­βο­λα και σημαίες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.