- Διαφήμιση -

2 Φεβρουαρίου 1828 — Ίδρυση της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας

Στις 2 Φεβρουα­ρί­ου 1828 ιδρύ­ε­ται στην Αίγι­να η πρώ­τη ελλη­νι­κή τρά­πε­ζα, η Εθνι­κή Χρη­μα­τι­στι­κή Τρά­πε­ζα, σε μια προ­σπά­θεια του Κυβερ­νή­τη Καπο­δί­στρια να απο­κα­τα­στή­σει την πίστη στην ελλη­νι­κή οικο­νο­μία. Σημα­ντι­κή βοή­θεια στην ίδρυ­σή της προ­σέ­φε­ρε ο Ελβε­τός Φιλέλ­λη­νας Εϋνάδρος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.