- Διαφήμιση -

22 Μαρτίου 1919 ιδρύεται το Λιμενικό Σώμα

Το Λιμε­νι­κό Σώμα ιδρύ­θη­κε το 1919 με τον νόμο 1753 περί τρο­πο­ποι­ή­σε­ως του Νόμου 816/1917 και προ­σθή­κης συνα­φών δια­τά­ξε­ων. Ο συγκε­κρι­μέ­νος νόμος υπο­γρά­φτη­κε από τους Βασι­λιά Αλέ­ξαν­δρο Α΄, υπουρ­γό Ναυ­τι­κών Εμμα­νου­ήλ Ρέπου­λη και υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης Ιωάν­νη Τσιριμώκο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.