- Διαφήμιση -

Εποχικές επιχειρήσεις: «Μπλόκο» στην φοροδιαφυγή με ενδιάμεσο φόρο

Με την καθιέ­ρω­ση ενδιά­με­σου φόρου, θα επι­χει­ρή­σει η Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων (ΑΑΔΕ) να «μπλο­κά­ρει» τη φορο­δια­φυ­γή που ανθεί στις επο­χι­κές επι­χει­ρή­σεις, με απο­τέ­λε­σμα τις μεγά­λες απώ­λειες εσό­δων (κυρί­ως ΦΠΑ) για τα κρα­τι­κά ταμεία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.