- Διαφήμιση -

Αμφιλοχία: Πρόγραμμα εορτασμού 25ης Μαρτίου

Με  την καθιε­ρω­μέ­νη  λαμπρό­τη­τα  θα εορ­τα­στεί από τον Δήμο Αμφι­λο­χί­ας η Εθνι­κή Επέ­τειος της 25ης Μαρτίου.

Το πρό­γραμ­μα του εορ­τα­σμού έχει ως εξής: 

Πέμ­πτη 21 Μαρ­τί­ου 2023

 • Γενι­κός σημαιο­στο­λι­σμός Δημο­τι­κών Κτη­ρί­ων, Δημο­σί­ων Κατα­στη­μά­των και Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι και της δύσης του ηλί­ου της 25ηςΜαρ­τί­ου
 • Φωτα­γώ­γη­ση των κεντρι­κών οδών και πλα­τειών του Δήμου Αμφι­λο­χί­ας (Δημο­τι­κών και Τοπι­κών Κοι­νο­τή­των), Δημο­τι­κών Κτη­ρί­ων, Δημο­σί­ων Κατα­στη­μά­των και Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις βρα­δι­νές ώρες της 24ηςκαι 25ης Μαρτίου

Παρα­σκευή 22 Μαρ­τί­ου 2023

 • Σχο­λι­κές γιορ­τές για την 25η Μαρ­τί­ου στις σχο­λι­κές μονά­δες του Δήμου Αμφιλοχίας

Δευ­τέ­ρα 25 Μαρ­τί­ου 2023

 • Ώρα 08:45: Έπαρ­ση σημαί­ας στο Μνη­μείο των Ηρώ­ων στην Κεντρι­κή Πλα­τεία Αμφι­λο­χί­ας από τη Φιλαρ­μο­νι­κή του Δήμου Αμφι­λο­χί­ας, παρου­σία των σημαιο­φό­ρων των σχο­λεί­ων και εκπρο­σώ­πων του Δήμου
 • Ώρα 09:15: Προ­σέ­λευ­ση επι­σή­μων στο Δημαρχείο.
 • Ώρα 09:30: Προ­σέ­λευ­ση επι­σή­μων στον Ιερό Ναό Αγί­ου Αθανασίου
 • Ώρα 09:45: Τέλε­ση Δοξο­λο­γί­ας σε όλους τους Ιερούς Ναούς του Δήμου Αμφιλοχίας

Η εκφώ­νη­ση του Πανη­γυ­ρι­κού της Ημέ­ρας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από την εκπαι­δευ­τι­κό του Επαγ­γελ­μα­τι­κού Λυκεί­ου Αμφι­λο­χί­ας Στυ­λια­ρά Σταυρούλα

 • Ώρα 10:30: Επι­μνη­μό­συ­νη δέη­ση και κατά­θε­ση στε­φά­νων στο Μνη­μείο των Ηρώων.
 • Σιγή ενός λεπτού
 • Ανά­κρου­ση Εθνι­κού Ύμνου
 • Λήξη Τελε­τής
 • Έναρ­ξη μαθη­τι­κής παρέ­λα­σης στην Αμφιλοχία
 • Μαθη­τι­κές παρε­λά­σεις και κατα­θέ­σεις στε­φά­νων θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν επί­σης στις Δημο­τι­κές Ενό­τη­τες Ινά­χου και Μενιδίου.

Στην κεντρι­κή πλα­τεία της Αμφι­λο­χί­ας, στο μνη­μείο των Ηρώ­ων στε­φά­νια θα κατα­θέ­σουν ο Δήμαρ­χος Αμφι­λο­χί­ας Σάκης Τορου­νί­δης, εκπρό­σω­ποι της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και των πολι­τι­κών κομ­μά­των, εκπρό­σω­πος της Περι­φέ­ρειας Δυτι­κής Ελλά­δας, ο Διοι­κη­τής του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Αμφι­λο­χί­ας, ο Διοι­κη­τής του Λιμε­νι­κού Τμή­μα­τος Αμφι­λο­χί­ας, ο Διοι­κη­τής της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Αμφι­λο­χί­ας,  αντι­προ­σω­πεί­ες μαθη­τών σχο­λεί­ων της Αμφι­λο­χί­ας, εκπρό­σω­ποι συλ­λό­γων Ανα­πή­ρων και μελών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και ο Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Βάλτου.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Αμφι­λο­χία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.