- Διαφήμιση -

Στην τελική ευθεία η έναρξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων και η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ

Σύμ­φω­να με τις υπάρ­χου­σες πλη­ρο­φο­ρί­ες το πλέ­ον πιθα­νό είναι η πλατ­φόρ­μα για την υπο­βο­λή των δηλώ­σε­ων να ανοί­ξει την τελευ­ταία εβδο­μά­δα του Μαρ­τί­ου, ενώ τα εκκα­θα­ρι­στι­κά του ΕΝΦΙΑ θα αναρ­τη­θούν την πρώ­τη εβδο­μά­δα του Απρι­λί­ου, αν και υπάρ­χει ένα μικρό ενδε­χό­με­νο αυτό να συμ­βεί λίγο νωρίτερα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.