- Διαφήμιση -

Αστόρια: Σείστηκε το Κρητικό Σπίτι από τους χορούς των Ποντίων

Σεί­στη­κε, με όλη την σημα­σία των λέξε­ως το Κρη­τι­κό Σπί­τι της Αστό­ριας από τους λεβέ­ντι­κους χορούς των τριών γενε­ών του Συλ­λό­γου Ποντί­ων «Κομνη­νοί» Νέας Υόρ­κης, καθώς επί­σης και των φίλων τους που προ­σήλ­θαν στην 59η ετή­σια χορο­ε­σπε­ρί­δα, που έλα­βε χώρα το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, 9 Μαρ­τί­ου 2024…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.