- Διαφήμιση -

28 Φεβρουαρίου 1943: Η κηδεία του Κωστή Παλαμά

Ο Κωστής Παλα­μάς ήταν ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους ποι­η­τές της ελλη­νι­κής ποι­η­τι­κής ανθο­λο­γί­ας που αγκά­λια­σε και ύμνη­σε τον άνθρω­πο, την κοι­νω­νία, τη φύση, τη ζωή, τον έρω­τα, την αγά­πη, το θάνα­το, τη μεγά­λη του αγά­πη για την Ελλά­δα και τους αγώ­νες του λαού μας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.