- Διαφήμιση -

H όμορφη, χειμερινή κανονικότητα της Κρήτης ‑Στην Τουρλωτή Λασιθίου, που δεν έχει αγγίξει ο χρόνος

Η εικό­να με το πρώ­το φως της ημέ­ρας είναι κυριο­λε­κτι­κά απο­κα­λυ­πτι­κή. Οι αμέ­τρη­τες στρο­φές του δρό­μου, ο οποί­ος έχει χαρα­χτεί ψηλά πάνω από το επί­πε­δο της θάλασ­σας περί­που στα 300–350 μέτρα με υψο­με­τρι­κές διαφορές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.