- Διαφήμιση -

Επιστολική ψήφος: Μέσω myAADE η μεταβολή στοιχείων στο μητρώο εκλογέων

Μια νέα δια­δι­κα­σία για τη διευ­κό­λυν­ση των πολι­τών που επι­θυ­μούν να ασκή­σουν το εκλο­γι­κό τους δικαί­ω­μα μέσω επι­στο­λι­κής ψήφου, θέτει σε λει­τουρ­γία η Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσόδων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.