- Διαφήμιση -

Σύδνεϊ: Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια Greek Fest @ Darling Harbour

Έχο­ντας εξε­λι­χθεί σε ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα πολι­τι­στι­κά γεγο­νό­τα στην Αυστρα­λία τα τελευ­ταία 42 χρό­νια, το Ελλη­νι­κό Φεστι­βάλ του Σύδνεϋ ανα­κοι­νώ­νει με υπε­ρη­φά­νεια τους εορ­τα­σμούς για την 20ή επέ­τειο του Greek Fest @ Darling Harbour το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 24 και 25 Φεβρουα­ρί­ου 2024…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.