- Διαφήμιση -

Έρευνα: 7 στους 10 καταναλωτές πληρώνουν με κάρτα και ψηφιακό πορτοφόλι

Εξαι­ρε­τι­κά δια­δε­δο­μέ­νη πρα­κτι­κή μετα­ξύ των Ελλή­νων κατα­να­λω­τών απο­τε­λεί η πλη­ρω­μή με κάρ­τα, καθώς 7 στους 10 δηλώ­νουν ότι χρη­σι­μο­ποιούν κάρ­τες και ψηφια­κά πορ­το­φό­λια στις καθη­με­ρι­νές τους συναλλαγές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.