- Διαφήμιση -

28η Οκτωβρίου: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» του Ιωάννη Μεταξά;

Για το έπος του 1940 έχουν γρα­φτεί εκα­τομ­μύ­ρια σελί­δες. Εκα­το­ντά­δες βιβλία έχουν εξι­στο­ρή­σει τα γεγο­νό­τα της επο­χής. 83 χρό­νια αργό­τε­ρα, με ένα ακό­μα άρθρο μας θα προ­σπα­θή­σου­με να παρου­σιά­σου­με κάποιες λεπτο­μέ­ρειες από τον Ελλη­νοϊ­τα­λι­κό πόλε­μο και μερι­κά, ίσως άγνω­στα σε πολ­λούς στοιχεία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.