- Διαφήμιση -

Η Ελλάδα θέλει να ανοίξει θαλάσσιο διάδρομο για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Η Ελλά­δα, η οποία από την πρώ­τη στιγ­μή τόνι­σε την ανά­γκη να απο­φευ­χθεί μια ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση στη Γάζα, διε­ρευ­νά τη δυνα­τό­τη­τα δημιουρ­γί­ας ανθρω­πι­στι­κού θαλάσ­σιου δια­δρό­μου για τη μετα­φο­ρά αγα­θών πρώ­της ανά­γκης στην περιο­χή, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το υπουρ­γείο Εξωτερικών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.