- Διαφήμιση -

Επιδόματα: Έρχεται χριστουγεννιάτικος μποναμάς 250 ευρώ

Έκτα­κτο δώρο Χρι­στου­γέν­νων ανα­μέ­νε­ται να λάβουν οι οικο­νο­μι­κά ασθε­νέ­στε­ροι συμπο­λί­τες μας στο τέλος του έτους, σε επα­νά­λη­ψη της αντί­στοι­χης παρο­χής που είχε χορη­γη­θεί τα Χρι­στού­γεν­να του 2022…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.