- Διαφήμιση -

Πάτρα: Το ιστορικό καταφύγιο του 1940 μετατράπηκε σε εκθεσιακό χώρο

Σε «κατα­φύ­γιο» ιστο­ρι­κής μνή­μης και γνώ­σης έχει μετα­τρα­πεί το μεγα­λύ­τε­ρο και σημα­ντι­κό­τε­ρο κατα­φύ­γιο που ξεκί­νη­σε να λει­τουρ­γεί στην Πάτρα με την έναρ­ξη του πολέ­μου του 1940, αφού η αχαϊ­κή πρω­τεύ­ου­σα ήταν πρώ­τη μεγά­λη πόλη που βομ­βαρ­δί­στη­κε στις 28 Οκτω­βρί­ου από τα ιτα­λι­κά αεροπλάνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.