- Διαφήμιση -

Αναπαράσταση της μάχης κατά του Ιταλικού στρατού στο Καλπάκι

Μια από τις πλέ­ον ένδο­ξες σελί­δες, ενά­ντια στην εισβο­λή των Ιτα­λι­κών στρα­τευ­μά­των κατα­γρά­φη­κε το 1940 στα βου­νά της Πίν­δου. Και φέτος η ανα­πα­ρά­στα­ση της μάχης του Καλ­πα­κί­ου έγι­νε κοντά στο Καλ­πά­κι, με το «ΟΧΙ» να δεσπό­ζει και τους πολί­τες, αλλά και τους μαθη­τές της περιο­χής να συμμετέχουν…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.