- Διαφήμιση -

Διπλωματικές πηγές: Γιατί η Ελλάδα επέλεξε την αποχή στο ψήφισμα του ΟΗΕ για τη Γάζα

Η κυβέρ­νη­ση δέχθη­κε κρι­τι­κή από την αντι­πο­λί­τευ­ση για τη στά­ση της στο ψήφι­σμα του ΟΗΕ για τη Γάζα και την επι­λο­γή να απέ­χει. Διπλω­μα­τι­κές πηγές εξη­γούν ότι η στά­ση αυτή είναι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.