- Διαφήμιση -

ΥΠΕΘΑ: Άδεια χρήσης των ελληνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ για ανθρωπιστικούς λόγους

Σχε­τι­κά με δημο­σιεύ­μα­τα για παρο­χή διευ­κο­λύν­σε­ων στις ΗΠΑ από την Ελλά­δα, σε εγκα­τα­στά­σεις άλλες πλην των προ­βλε­πο­μέ­νων στην Συμ­φω­νία Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ, διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι η άδεια χρή­σης εγκα­τα­στά­σε­ων δόθη­κε για μετα­γω­γι­κά αερο­σκά­φη, όπως και για υπο­στη­ρι­κτι­κά ελι­κό­πτε­ρα και προσωπικό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.