- Διαφήμιση -

31 Ιανουαρίου 1996-Ίμια 28 χρόνια μετά: Πώς ξεκίνησε η κρίση και με ποιον τρόπο κλιμακώθηκε

Εικο­σι οκτώ χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από την κορύ­φω­ση της κρί­σης των Ιμί­ων που έφε­ρε Ελλά­δα και Τουρ­κία στα πρό­θυ­ρα γενι­κευ­μέ­νης σύρ­ρα­ξης. Στη Βου­λή τηρή­θη­κε σήμε­ρα (31/1/2024) ενός λεπτού σιγή για να τιμη­θεί η μνή­μη των πεσό­ντων στα Ίμια, αξιω­μα­τι­κών του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, Χρι­στό­δου­λου Καρα­θα­νά­ση, Πανα­γιώ­τη Βλα­χά­κου και Έκτο­ρα Για­λο­ψού που έχα­σαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.