- Διαφήμιση -

Λευκά Όρη: Η Άγρια Ομορφιά της Φύσης

Η ορο­σει­ρά Λευ­κά Όρη ή Μαδά­ρες βρί­σκε­ται στη δυτι­κή Κρή­τη, εκτει­νό­με­νη σε περιο­χή με μήκος 60 και πλά­τος 35 χιλιο­μέ­τρων. Ουσια­στι­κά καλύ­πτει το μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα του νομού Χανί­ων και τμή­μα του νομού Ρεθύμνης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.