- Διαφήμιση -

5 Ιουνίου 1947: Σχέδιο Marshall, η ομιλία που άλλαξε τη σύγχρονη Ευρώπη και την Ελλάδα

Ο Αμε­ρι­κα­νός Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Τζορτζ Μάρ­σαλ, ανα­κοι­νώ­νει σε ομι­λία στο Χάρ­βαρντ την ανά­γκη για οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη των Ευρω­παϊ­κών χωρών από τις ΗΠΑ ώστε να κατορ­θώ­σουν να συνέλ­θουν σύντο­μα από τα απο­τε­λέ­σμα­τα του πολέ­μου, οδη­γώ­ντας στην οικο­νο­μι­κή παλι­νόρ­θω­ση της Δυτι­κής Ευρώ­πης και της Ελλάδας…
περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.