- Διαφήμιση -

8 Ιουνίου 1963: Η ίδρυση της Νεολαίας Λαμπράκη

Αρχές Ιου­νί­ου 1963 και η ελλη­νι­κή νεο­λαία ήταν σε ανα­βρα­σμό. Η νέα γενιά δεν μπο­ρού­σε να ανα­πνεύ­σει από τα σκλη­ρά, κατα­πιε­στι­κά μέτρα των συντη­ρη­τι­κών κυβερ­νή­σε­ων της επο­χής, ενώ ένα πλέγ­μα νόμων, δια­τά­ξε­ων, απα­γο­ρεύ­σε­ων που διαιω­νί­ζο­νταν από την επο­χή του Εμφυ­λί­ου, «έπνι­γε» κάθε δημο­κρα­τι­κή, κάθε ελεύ­θε­ρη φωνή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.