- Διαφήμιση -

Καύσωνας: Tηλεργασία και ευέλικτο ωράριο στο Δημόσιο – Τα μέτρα για τη προστασία των υπαλλήλων

Το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας (10/6) πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε διυ­πουρ­γι­κή σύσκε­ψη στο υπουρ­γείο Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, ενώ εκδό­θη­καν οδη­γί­ες προ­στα­σί­ας για τους πολίτες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.