- Διαφήμιση -

9 Απριλίου 1870‑Η Σφαγή στο Δήλεσι

Στις 9 Απρι­λί­ου 1870 πραγ­μα­το­ποιεί­ται η σφα­γή στο Δήλε­σι, μία εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια που απέ­κτη­σε μεγά­λες και διε­θνείς προ­ε­κτά­σεις προ­κα­λώ­ντας αρνη­τι­κά σχό­λια για την Ελλάδα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.