- Διαφήμιση -

Γαλαξίδι, ένας προορισμός για όλες τις εποχές

Το Γαλα­ξί­δι βρί­σκε­ται στη βόρεια ακτή του Κοριν­θια­κού κόλ­που και, συγκε­κρι­μέ­να, στη δυτι­κή πλευ­ρά του κόλ­που της Ιτέ­ας, ενώ η αρχο­ντι­κή ομορ­φιά του προ­κα­λεί τον θαυ­μα­σμό των επι­σκε­πτών. Το ένδο­ξο ναυ­τι­κό παρελ­θόν της περιο­χής έχει αφή­σει ανε­ξί­τη­λα τα σημά­δια του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.