- Διαφήμιση -

9 Οκτωβρίου 1987 πέθανε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Ο Κων­στα­ντί­νος Τσά­τσος ήταν Έλλη­νας νομι­κός, φιλό­σο­φος και πολι­τι­κός, που διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας. Ακο­λού­θη­σε ακα­δη­μαϊ­κή στα­διο­δρο­μία εκλε­γό­με­νος τακτι­κός καθη­γη­τής της φιλο­σο­φί­ας του δικαί­ου στη νομι­κή σχο­λή Αθη­νών και μέλος της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών, της οποί­ας χρη­μά­τι­σε και πρόεδρος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.