- Διαφήμιση -

Ακρωτήριο Ταίναρο: Ταξίδι στην «εσχατιά» της ηπειρωτικής Ευρώπης

Το ταξί­δι στο Ακρω­τή­ρι Ταί­να­ρο, στην «εσχα­τιά» της ηπει­ρω­τι­κής Ευρώ­πης απο­τε­λεί μία πραγ­μα­τι­κή εμπει­ρία ζωής, που ο καθέ­νας αξί­ζει κάποια στιγ­μή να βιώ­σει. Οι επι­βλη­τι­κές εικό­νες «ύμνος» στην αγριά­δα και το μεγα­λείο της λακω­νι­κής γης, μόνο δέος προ­κα­λούν στον επι­σκέ­πτη της περιο­χής, ενώ συν­θέ­τουν, ίσως, ένα από τα πιο ξεχω­ρι­στά και ιδιαί­τε­ρα φυσι­κά σκη­νι­κά για το φωτο­γρα­φι­κό άλμπουμ του ταξι­διώ­τη που θα βρε­θεί εδώ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.