- Διαφήμιση -

Λεκτική κακοποίηση παιδιού: Οι επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία

Οι επι­στή­μο­νες τονί­ζουν ότι οι γονείς που φωνά­ζουν στα παι­διά τους, τα θέτουν σε μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο αυτο­τραυ­μα­τι­σμών, χρή­σης ναρ­κω­τι­κών ουσιών ή παρα­βα­τι­κών συμπε­ρι­φο­ρών, ακό­μη και φυλάκισης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.