- Διαφήμιση -

ΥΠΕΞ: Άμεσες κινήσεις για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που βρίσκονται στο Ισραήλ

Δια­δι­κα­σί­ες για τον επα­να­πα­τρι­σμό 149 Ελλή­νων που βρί­σκο­νται στο Ισρα­ήλ , εν μέσω συγκρού­σε­ων που μαί­νο­νται στην περιο­χή, ξεκι­νά­ει άμε­σα το υπουρ­γείο Εξωτερικών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.