- Διαφήμιση -

Εργατική Πρωτομαγιά: Ο πρώτος εορτασμός στην Ελλάδα το 1893

Ήταν πριν από 131 χρό­νια όταν τιμή­θη­κε για πρώ­τη φορά η Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά στην Ελλά­δα. Από τότε έχει συν­δε­θεί με την ιστο­ρία της χώρας και με τους αγώ­νες της, όχι μόνο για την υπε­ρά­σπι­ση των εργα­τι­κών δικαιω­μά­των αλλά και της ίδιας της ελευ­θε­ρί­ας και της απο­τί­να­ξης του ξένου ζυγού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.