- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα: 20 Μαΐου 1941 – Ξεκινά η Μάχη της Κρήτης

Με την ονο­μα­σία “Μάχη της Κρή­της” έμει­νε στην ιστο­ρία η αερα­πο­βα­τι­κή επι­χεί­ρη­ση, που επι­χεί­ρη­σε η Ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία κατά της Κρή­της στις 20 Μαΐ­ου 1941 και η οποία έλη­ξε δώδε­κα μέρες μετά, με την κατά­λη­ψη της μεγαλονήσου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.