- Διαφήμιση -

Κάρπαθος: Στην κορυφή των ελληνικών προορισμών θαλάσσιου τουρισμού για τους Ολλανδούς

Την πρώ­τη θέση στις προ­τι­μή­σεις των Ολλαν­δών του­ρι­στών κατα­λαμ­βά­νει η Κάρ­πα­θος σε κατά­λο­γο που ανα­κοί­νω­σε ο ταξι­διω­τι­κός ιστό­το­πος Griekenland.net έπει­τα απο έρευ­να στο ταξι­διω­τι­κό κοι­νό σχε­τι­κά με τους ελλη­νι­κούς προ­ο­ρι­σμούς που προ­σφέ­ρο­νται για θαλάσ­σια σπορ, κατα­δύ­σεις, θεμα­τι­κές εκδρο­μές και ναυ­τι­κές εξορμήσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.