- Διαφήμιση -

Panic Button: Επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα — Χορηγείται πλέον σε κάθε ενήλικο θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σε κάθε ενή­λι­κο θύμα ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας, ανε­ξαρ­τή­τως φύλου, σε ολό­κλη­ρη τη χώρα, θα χορη­γεί­ται πλέ­ον το «Panic Button», σύμ­φω­να με την Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση των υπουρ­γών Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη, Εθνι­κής Οικο­νο­μί­ας και Οικο­νο­μι­κών Κωστή Χατζη­δά­κη, Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης Δημή­τρη Παπα­στερ­γί­ου και της υφυ­πουρ­γού Κοι­νω­νι­κής Συνο­χής και Οικο­γέ­νειας Μαρί­ας — Αλε­ξάν­δρας Κεφάλα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.