- Διαφήμιση -

Σαντορίνη 9 Ιουλίου1956‑Ο μεγαλύτερος σεισμός στον ευρωπαϊκό χώρο τον 20ο αιώνα

Ο μεγα­λύ­τε­ρος σε μέγε­θος σει­σμός στον ευρω­παϊ­κό χώρο τον 20ο αιώ­να. Εκδη­λώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα της 9ης Ιου­λί­ου 1956 κι έπλη­ξε, κυρί­ως, τη Σαντο­ρί­νη. Συνο­δεύ­τη­κε από τσου­νά­μι ύψους 25 μέτρων και προ­κά­λε­σε θύμα­τα και σημα­ντι­κές καταστροφές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.