- Διαφήμιση -

Η μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης με το γλυκό νερό

Σε ένα ειδυλ­λια­κό τοπίο, περι­κυ­κλω­μέ­νο από ψηλά βου­νά και κατα­πρά­σι­νους ελαιώ­νες βρί­σκε­ται η μονα­δι­κή φυσι­κή λίμνη γλυ­κού νερού της Κρή­της. Είναι η Κουρ­νά, που απο­τε­λεί τον από­λυ­το φυσιο­λα­τρι­κό προ­ο­ρι­σμό στο νησί, προ­σελ­κύ­ο­ντας χιλιά­δες του­ρί­στες κάθε χρόνο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.