- Διαφήμιση -

Πανελλαδικές 2024: Πότε αναμένονται οι βαθμολογίες

Αυτήν την εβδο­μά­δα ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρώ­σουν οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις στα μαθή­μα­τα Προ­σα­να­το­λι­σμού. Οι βαθ­μο­λο­γί­ες των μαθη­μά­των Γενι­κής Παι­δεί­ας και Προ­σα­να­το­λι­σμού ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν, ως συνή­θως, προς τα τέλη Ιουνίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.