- Διαφήμιση -

Πανελλήνιες 2024: Τι προβλέπεται για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των υποψηφίων των εξετάσεων

Στις 31 Μαΐ­ου ξεκι­νούν οι φετι­νές Πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους της Γ’ Λυκεί­ου των Γενι­κών και Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων. Οι υπο­ψή­φιοι που εξε­τά­ζο­νται σε άλλη σχο­λι­κή μονά­δα από αυτήν στην οποία υπέ­βα­λαν αίτη­ση-δήλω­ση προ­βλέ­πε­ται κάλυ­ψη εξό­δων μετα­κί­νη­σης, δια­μο­νής και διατροφής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.