- Διαφήμιση -

Πανεπιστήμια: Πώς να εκδώσουν ηλεκτρονικά το πτυχίο τους οι απόφοιτοι

Τη δυνα­τό­τη­τα να εκδώ­σουν ηλε­κτρο­νι­κά το πτυ­χίο τους έχουν οι από­φοι­τοι των ελλη­νι­κών πανε­πι­στη­μί­ων με τη χρή­ση μιας νέας εφαρ­μο­γής στην πλατ­φόρ­μα ptyxia.gov.gr…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.