- Διαφήμιση -

Παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής στα πανεπιστήμια

Παρά­τα­ση της προ­θε­σμί­ας για εγγρα­φή στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση των επι­τυ­χό­ντων στις πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις του 2023 απο­φά­σι­σε το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, εξαι­τί­ας των ακραί­ων συν­θη­κών που έφε­ρε η κακο­και­ρία Daniel…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.