- Διαφήμιση -

Point system για τις απουσίες των μαθητών στα σχολεία

Με κάτι που θα μπο­ρού­σε να μοιά­ζει με «μαθη­τι­κό point system» έρχε­ται να αντι­με­τω­πί­σει το θέμα των απου­σιών των μαθη­τών από τα σχο­λεία, το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Έτσι, ανα­κοί­νω­σε ένα διευ­ρυ­μέ­νο πλαί­σιο αλλα­γών ανα­φο­ρι­κά με το παρου­σιο­λό­γιο και την κατα­γρα­φή των απου­σιών που ανα­μέ­νε­ται να εφαρ­μο­στεί από τη νέα σχο­λι­κή χρο­νιά (2024–2025)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.