- Διαφήμιση -

Συνταγματική και νόμιμη η απαλλαγή μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών

Με από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας η δια­δι­κα­σία απαλ­λα­γής μαθη­τών της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης από το μάθη­μα των θρη­σκευ­τι­κών κρί­νε­ται σύμ­φω­νη με το Σύνταγ­μα, την Ευρω­παϊ­κή Σύμ­βα­ση Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΣΔΑ) και τον Γενι­κό Κανο­νι­σμό της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης για την προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών δεδομένων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.