- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Παρατείνεται η δωρεάν διέλευση οχημάτων από τα διόδια

Η δωρε­άν διέ­λευ­ση οχη­μά­των από τα διό­δια κατά μήκος της Ιόνιας Οδού και του αυτο­κι­νη­το­δρό­μου Ε65 μέχρι και την Τετάρ­τη στις 6:00 π.μ. απο­φα­σί­στη­κε ύστε­ρα από νέα εντο­λή του υπουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, Χρή­στου Σταϊ­κού­ρα και του υφυ­πουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, αρμό­διου για τις Υπο­δο­μές, Νίκου Ταχιάου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.