- Διαφήμιση -

Τι ισχύει από 1/1/2022 για τους εκπαιδευτικούς που βγαίνουν στη σύνταξη

Στις 31/12/2021 ολο­κλη­ρώ­νε­ται  για όλες τις μετα­βα­τι­κές κατη­γο­ρί­ες και όρια ηλι­κί­ας που  συντα­ξιο­δο­τού­νται στα 62 ή τα 67 έτη.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Εκπαί­δευ­ση σήμε­ρα  Education today

Οι Συντα­ξιού­χοι σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.