- Διαφήμιση -

Η Ομογένεια συμπαρίσταται στην ελληνική ταβέρνα που κάηκε στον Καναδά

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ. Μια  πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε πριν λίγο και­ρό στο ελλη­νι­κό εστια­τό­ριο «Olympia Greek Taverna» δημιούρ­γη­σε πολ­λά προ­βλή­μα­τα στους ιδιο­κτή­τες. Η ελλη­νι­κή κοι­νό­τη­τα όμως τους συμπα­ρα­στά­θη­κε στέλ­νο­ντάς τους ευχές και ανα­ζη­τώ­ντας τρό­πους για γρή­γο­ρη απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ο Από­δη­μος Ελλη­νι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.