- Διαφήμιση -

Το «Yamas», διχάζει κατοίκους και δημοτική Αρχή στο Κάρντιφ της Ουαλίας

Το «Yamas», ένα ελλη­νι­κό εστια­τό­ριο, στην οδό  Wellfield διχά­ζει κατοί­κους και  δημο­τι­κή Αρχή στο Κάρ­ντιφ της Ουαλίας. 

Ενώ ενε­κρί­θη άδεια μακρο­χρό­νιας σύμ­βα­σης από το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο οι κάτοι­κοι της  γει­το­νι­κής οδού Bangor εκφρά­ζουν τις επι­φυ­λά­ξεις τους θεω­ρώ­ντας  ότι η παρου­σία του «θα δια­τα­ρά­ζει την ηρε­μία κατά τη διάρ­κεια της νύχτας και θα προ­κα­λέ­σει ανα­τα­ρα­χή και ενό­χλη­ση» Οι έλλη­νες ιδιο­κτή­τες δηλώ­νουν ότι το ακί­νη­το της οδού Wellfield  το οποίο έχει μεί­νει άδειο για οκτώ μήνες και το εστια­τό­ριό τους, το οποίο θα ονο­μά­ζε­ται «Yamas», «θα ται­ριά­ζει με το κλί­μα που δημιουρ­γούν τα καφέ και τα εστια­τό­ρια της περιοχής».

Και οι δυο πλευ­ρές  συντη­ρούν τα επι­χει­ρή­μα­τά τους και είναι θέμα πλέ­ον επι­λο­γής το τι προ­φίλ δρα­στη­ριό­τη­τες θα επι­λε­γούν για την περιοχή.

Πηγή: Wales Online

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.