- Διαφήμιση -

61 χρόνια οι Έλληνες «γκασταρμπάιτερ» στη Γερμανία

Πριν 61 χρό­νια οι Ελλη­νες άρχι­σαν συστη­μα­τι­κά να μετα­να­στεύ­ουν λόγω οικο­νο­μι­κής κρί­σης στη μετα­πο­λε­μι­κά ακμά­ζου­σα Δυτι­κή Γερ­μα­νία.   ΟΙ «γκα­σταρ­μπάι­τερ» ήταν η ατμο­μη­χα­νή της βιο­μη­χα­νί­ας και της οικο­νο­μί­ας εν γένει της Γερ­μα­νί­ας που συνέ­βαλ­λαν ουσια­στι­κά  στο οικο­νο­μι­κό της θαύ­μα δου­λεύ­ο­ντας  στα εργο­στά­σια και στα χωρά­φια της χώρας. Πολ­λοί Έλλη­νες, κυρί­ως από Μακε­δο­νία και Ήπει­ρο μετα­νά­στευ­σαν εκεί.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Γερ­μα­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.