- Διαφήμιση -

Ξεκινά αύριο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφών και μετεγγραφών για τους μαθητές Λυκείου

Όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού, από αύριο, 27 Ιου­νί­ου 2024 και ώρα 07:00, ξεκι­νά η δια­δι­κα­σία για εγγρα­φή, ανα­νέ­ω­ση εγγρα­φής και μετεγ­γρα­φή των μαθη­τριών και μαθη­τών σε όλες τις τάξεις των Δημό­σιων Ημε­ρή­σιων και Εσπε­ρι­νών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και των Προ­τύ­πων ΕΠΑΛ για το σχο­λι­κό έτος 2024–2025…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.