- Διαφήμιση -

Αντιδράσεις για το εργασιακό

Απεργίες και συλλαλητήρια

ΑΔΕΔΥ, Εργα­τι­κό κέντρο Αθή­νας, συν­δι­κά­τα, το ΠΑΜΕ και πολ­λοί κλά­δοι εργα­ζο­μέ­νων αντι­δρούν στη κατά­θε­ση του εργα­σια­κού νομο­σχε­δί­ου υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως η ζωή των εργα­ζο­μέ­νων θα γίνει χειρότερη

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εργα­σία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.