- Διαφήμιση -

Η Τήνος και η μυθολογία της

Σύμ­φω­να με ένα μύθο της ελλη­νι­κής μυθο­λο­γί­ας, ο θεός της θάλασ­σας Ποσει­δώ­νας έστει­λε στο νησί αυτό ένα σμή­νος πελαρ­γών προ­κει­μέ­νου να απαλ­λά­ξει τους αρχαί­ους κατοί­κους του από τα πολ­λά φίδια που το είχαν σχε­δόν κατα­κλύ­σει. Επρό­κει­το για συστη­μα­τι­κή εκδί­ω­ξη και εξό­ντω­ση των αρχι­κών κατοί­κων του, πιθα­νό­τα­τα Τυρ­ρη­νών ή Ετρού­σκων, και πάντως εκ μέρους των Ιώνων που από την επο­χή του Πει­σί­στρα­του κατέ­κτη­σαν και την Τήνο. Οι κάτοι­κοι από τον 4ο αιώ­να π.Χ. κ.ε. τιμώ­ντας τον Ποσει­δώ­να και τη μυθι­κή σύζυ­γό του Αμφι­τρί­τη ανή­γει­ραν ναό στην σημε­ρι­νή τοπο­θε­σία «Κιό­νια» τους οποί­ους τιμού­σαν ως προ­στά­τες τους. Η τοπο­θε­σία με το ιερό κατά τους ιστο­ρι­κούς χρό­νους εξε­λί­χθη­κε σε μεγά­λο θρη­σκευ­τι­κό κέντρο όπου οι προ­σκυ­νη­τές της ιερής Δήλου στα­μα­τού­σαν πρώ­τα για κάθαρση.

Ένας άλλος μύθος που συν­δέ­ε­ται με το νησί, είναι αυτός των Βορε­ά­δων, τον οποίο γνω­ρί­ζου­με απο­σπα­σμα­τι­κά από διά­φο­ρες πηγές. Σημα­ντι­κό­τε­ρη πηγή για αυτόν τον μύθο παρα­μέ­νει ο Απολ­λώ­νιος ο Ρόδιος στα σχό­λια που κάνει για την Αργο­ναυ­τι­κή εκστρα­τεία. Σύμ­φω­να με αυτόν τον μύθο οι δύο Βορε­ά­δες, Ζήτης και Καλάις, κατά την επι­στρο­φή τους από την Αργο­ναυ­τι­κή εκστρα­τεία έγι­ναν θύμα­τα του μίσους του Ηρα­κλή για τον πατέ­ρα τους. Ο Ηρα­κλής τους κυνη­γού­σε αμέ­σως μετά την έξο­δο του πλοί­ου της Αργούς από τον Ελλή­σπο­ντο στο Αιγαίο, αλλά οι Βορε­ά­δες ήταν πτε­ρω­τοί και τους έφθα­σε αρκε­τά πιο κάτω στο Αιγαίο, επά­νω από την Τήνο, όπου και τους φόνευ­σε τελι­κά. Σύμ­φω­να με τον ίδιο μύθο, οι Βορε­ά­δες εντα­φιά­στη­καν στο όρος Γύρος, το οποίο ταυ­τί­ζε­ται από πολ­λούς με τον σημε­ρι­νό Τσυ­κνιά. Πάνω στο τάφο κάθε Βορε­ά­δη ο μύθος λέει ότι τοπο­θε­τή­θη­κε ένας ογκό­λι­θος που εσεί­ε­το αέναα, άλλο­τε περισ­σό­τε­ρο και άλλο­τε λιγό­τε­ρο ανά­λο­γα με την πνοή του πατέ­ρα τους Βορέα, του θεού των ανέ­μων. Πρό­κει­ται για καθα­ρό συμ­βο­λι­σμό των δύο βασι­κών ανέ­μων, του Βορ­ρά και του Νότου, που φυσούν αστα­μά­τη­τα και πνέ­ουν ισχυ­ρά στο νησί κάθε χρό­νο, με τέτοια δύνα­μη ώστε σηκώ­νουν ακό­μα και τους λίθους…

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Τήνος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.